V. Edycja Konkursu SGH-UEW

Powrót do strony głównej Projektów UEW-SGH

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

1. Informacje podstawowe i harmonogram

Przypominamy podstawowe informacje:

Cel projektu: wzbogacenie wiedzy w jednej lub kilku dyscyplinach oraz rozwój naukowy nauczycieli akademickich poprzez utworzenie zespołów i zbudowanie fundamentów pod dalszą współpracę naukową np. w ramach realizacji badań wstępnych lub innych przygotowujących do aplikacji w konkursach o granty finansowane ze źródeł zewnętrznych.

Realizacja projektu ma stanowić opracowanie ram do długofalowej współpracy.

Zespół badawczy: powinien składać się z czterech do dziesięciu nauczycieli akademickich zatrudnionych na UEW i SGH, przy zachowaniu proporcji nie mniej niż 40% pracowników z jednej uczelni.

Budżet przypadający na jeden zespół: do 24 000 zł brutto

 

Okres realizacji projektu: od  01 lutego 2024 r. do 30 listopada 2025 r. (w tym rozliczenie)

 

Harmonogram projektu, V. edycja:
 

 Zadanie  Daty
ETAP REKRUTACYJNY
Złożenie biogramu (mailowo lub osobiście we wskazanych poniżej lokalizacjach)
10.07-06.10.2023
Publikacja biogramów naukowców na stronach UEW/SGH 10.10.2023

ETAP APLIKACYJNY

Dobór zespołu
Złożenie wniosku o przyznanie grantu

10.10-07.11.2023
Ocena formalna 03.11-17.11.2023
Ocena merytoryczna 17.11-17.12.2023
Decyzja i publikacja wyników 17.01.2024
Realizacja projektów (w tym rozliczenie) 01.02.2024-30.11.2025

 

Uwaga: Zespół może w danej edycji konkursu ubiegać się o przyznanie grantu wyłącznie na realizację jednego badania naukowego, przy czym w danym roku kalendarzowym jeden nauczyciel akademicki może wchodzić w skład tylko jednego zespołu.

Dokumenty przyjmowane są:
a) w przypadku SGH – do Działu Nauki, budynek G, pok. 61 A
b) w przypadku UEW – do Centrum Obsługi Badań Naukowych, budynek W, pok. 111C lub pod adres mailowy nauka@ue.wroc.pl

2. Etap rekrutacyjny

1.    Należy przesłać poprawnie uzupełniony biogram (patrz: materiały do pobrania), który następnie będzie publikowany na stronach internetowych. Dostarczenie biogramu może odbywać się:

a.    Mailowo: nauka@ue.wroc.pl
b.    Osobiście: do Centrum Obsługi Badań Naukowych, budynek W, pok. 111C.

2.    W oparciu o opublikowane biogramy innych nauczycieli akademickich, mając w szczególności na względzie wspólne zainteresowania naukowe, wybrać partnerów do współpracy nad badaniem naukowym, tworząc – z zachowaniem zasady dotyczącej składu osobowego, zespół, który następnie, spośród swoich członków, wybiera kierownika badania naukowego.

3.    Wspólnie z zespołem opracować wniosek o przyznanie grantu (patrz: materiały do pobrania).

3. Etap aplikacyjny

Zespoły badawcze dobierają się w oparciu o udostępnione biogramy, by następnie wspólnie złożyć wniosek o przyznanie grantu według wzoru.

W przypadku gdy:
a.    kierownikiem badania naukowego jest nauczyciel akademicki SGH – w Dziale Nauki SGH, bud. G, pok. 61A
b.    kierownikiem badania naukowego jest nauczyciel akademicki UEW – w Centrum Obsługi Badań Naukowych UEW, bud. W, pok. 111C lub mailowo pod adres nauka@ue.wroc.pl.

4. Ocena wniosków

1. Ocena wniosków przebiega dwuetapowo:
a.  Ocena formalna dokonywana jest przez jednostki, w których zostały złożone wnioski.
b.  Ocena merytoryczna wniosków jest dokonywana przez Międzyuczelnianą Komisję Naukową.

 

2. W razie stwierdzenia braków formalnych wzywa się zespół do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni roboczych. W przypadku, gdy nie zostanie on uzupełniony w terminie określonym w zdaniu poprzednim, wniosek zostaje odrzucony.

 

3. Do oceny merytorycznej przyjmowane są wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym.

 

4. Ocena merytoryczna składa się z wstępnej oceny punktowej oraz oceny końcowej.

 

5.  W ocenie wstępnej brane są pod uwagę następujące kryteria:
a) dorobek zespołu (w skali od 0 do 2 pkt),
b) interdyscyplinarność badania naukowego (w skali od 0 do 2 pkt),
c) opis planowanego badania naukowego (w skali od 0 do 5 pkt),
d) mające zostać zastosowane metody badawcze (w skali od 0 do 3 pkt),
e) wartości poznawcze i aplikacyjne (w skali od 0 d 2 pkt),
f) planowane sposoby upowszechnienia wyników badania naukowego /np. publikacje, wystąpienia konferencyjne/ (w skali od 0 do 3 pkt),
g) zakładane wydatki (w skali od 0 do 2 pkt);

 

6. Ocena końcowa dokonywana jest przez Międzyuczelnianą Komisję Naukową na podstawie analizy wniosków i dyskusji nad zasadnością finansowania danego badania naukowego.

 

7. Międzyuczelniana Komisja Naukowa podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy jej składu lub w drodze głosowania za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z tym że w przypadku równej liczby głosów decydujący głos należy do jej przewodniczącego.

 

8. Od decyzji Międzyuczelnianej Komisji Naukowej nie przysługuje odwołanie.

 

9. Wyniki konkursu będą publikowane na stronach internetowych:

a) SGH – https://www.sgh.waw.pl/miedzyuczelniane-granty-badawcze-sgh-uew

b) UEW – https://cobn.ue.wroc.pl/iv-edycja

5. Wyniki V. edycji Międzyuczelnianych Grantów Badawczych SGH-UEW

Wyniki dostępne są na nowej stronie internetowej UEW.