Przygotowanie wniosków

Sekcja Wsparcia i Obsługi Projektów Naukowych zapewnia:

 • pomoc w wyborze odpowiedniego programu grantowego lub stypendialnego,

 • weryfikację zgodności projektu z wymogami konkursu,

 • pomoc w konstrukcji i opisie budżetu,

 • kompletowanie niezbędnej dokumentacji i uzyskiwanie niezbędnych podpisów,

 • dopełnienie formalności związanych z uzyskaniem podpisu kwalifikowanego
  i nadzór nad podpisaniem umowy.

Najbliższe szkolenia dotyczące wnioskowania o projekty naukowe:

 • 15.10.2020 r. - Zarządzanie danymi badawczymi,
 • 16.10.2020 r. - Zarządzanie danymi badawczymi,
 • 21, 23, 29.10.2020 r. - Warsztaty z uzupełniania Planu Zarządzania Danymi,
 • 13.10.2020 r. - Przygotowanie wniosku do konkursów NCN ogłoszonych 15.09.2021 r.

Więcej informacji na temat szkoleń


 

Ważne informacje

1. Dane Uczelni

Dane Uczelni potrzebne do wypełnienia wniosku znajdują się tutaj.

2. Zarządzanie Danymi Badawczymi

Za wsparcie kierowników projektów badawczych w zakresie przygotowania Planów Zarządzania Danymi Badawczymi/Data Management Plan (PZD/DMP) oraz gromadzenie informacji o danych badawczych powstających w procesie prowadzenia badań naukowych jest odpowiedzialny Zespół ds. Wsparcia Zarządzania Danymi Badawczymi. 

Plan Zarządzania Danymi podlega ocenie na etapie oceny merytorycznej, powinien więc być rzetelny i wykonalny, ponieważ jego realizacja jest raportowana w sprawozdaniach rocznych i końcowym. Przed przystąpieniem do prac nad PZD należy zapoznać się z:

Aby uzyskać pomoc w opracowaniu PZD należy przesłać uzupełniony formularz na adres dane.badawcze@ue.wroc.pl.

3. Kwestie etyczne

Przed przystąpieniem do uzupełniania ankiety dotyczącej kwestii etycznych należy zapoznać się z wytycznymi dla wnioskodawców przygotowanymi rzez NCN oraz Kodeksem Etyki Pracownika Naukowego.

Każdy wniosek powinien zostać rozpatrzony przez Rektorską Komisję ds. Etyki Badań Naukowych. W tym celu należy przesłać uzupełniony formularz do Przewodniczącej Komisji prof. Małgorzaty Krzywonos. Po otrzymaniu decyzji Komisji w polu opisowym w zakładce Kwestie etyczne powinno się napisać, że wniosek podlegał ocenie Komisji i został zaopiniowany... (tu należy dopisać opinię Komisji).