Przygotowanie wniosków

Sekcja Wsparcia i Obsługi Projektów Naukowych zapewnia:

  • pomoc w wyborze odpowiedniego programu grantowego lub stypendialnego,

  • weryfikację zgodności projektu z wymogami konkursu,

  • pomoc w konstrukcji i opisie budżetu,

  • kompletowanie niezbędnej dokumentacji i uzyskiwanie niezbędnych podpisów,

  • dopełnienie formalności związanych z uzyskaniem podpisu kwalifikowanego
    i nadzór nad podpisaniem umowy.


 

Ważne informacje

1. Dane Uczelni

Dane Uczelni potrzebne do wypełnienia wniosku znajdują się tutaj.

2. Zarządzanie Danymi Badawczymi

Za wsparcie kierowników projektów badawczych w zakresie przygotowania Planów Zarządzania Danymi Badawczymi/Data Management Plan (PZD/DMP) oraz gromadzenie informacji o danych badawczych powstających w procesie prowadzenia badań naukowych jest odpowiedzialny Zespół ds. Wsparcia Zarządzania Danymi Badawczymi. 

Plan Zarządzania Danymi podlega ocenie na etapie oceny merytorycznej, powinien więc być rzetelny i wykonalny, ponieważ jego realizacja jest raportowana w sprawozdaniach rocznych i końcowym. Przed przystąpieniem do prac nad PZD należy zapoznać się z:

Aby uzyskać pomoc w opracowaniu PZD należy przesłać uzupełniony formularz na adres dane.badawcze@ue.wroc.pl.

3. Kwestie etyczne

Przed przystąpieniem do uzupełniania ankiety dotyczącej kwestii etycznych należy zapoznać się z wytycznymi dla wnioskodawców przygotowanymi rzez NCN oraz Kodeksem Etyki Pracownika Naukowego.

Każdy wniosek powinien zostać rozpatrzony przez Rektorską Komisję ds. Etyki Badań Naukowych. W tym celu należy przesłać uzupełniony formularz do Przewodniczącej Komisji prof. Małgorzaty Krzywonos. Po otrzymaniu decyzji Komisji w polu opisowym w zakładce Kwestie etyczne powinno się napisać, że wniosek podlegał ocenie Komisji i został zaopiniowany... (tu należy dopisać opinię Komisji).