Granty NCN przyznane pracownikom i doktorantom UEW

Granty NCN przyznane pracownikom naukowym i doktorantom Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

1. Wydział Zarządzania
Rodzaj konkursu Temat grantu Kierownik/Wykonawca
NCN Opus 22 Wpływ zdolności organizacyjnych oraz uwarunkowań sektorowych na poziom integracji kanałów marketingowych dr hab. Joanna Radomska
NCN Opus 20 Identyfikacja, weryfikacja, pomiar i testowanie cech relacji koopetycji oraz ich wpływu na sprawność współpracujących konkurentów dr hab. Patrycja Klimas, prof. UEW
NCN Preludium 18 Identyfikacja zjawisk i prawidłowości w modelach biznesu regionalnych linii lotniczych mgr Stefan Chabiera
NCN Preludium 17 Ekosystem biznesu sektora dóbr i usług środowiskowych w Polsce. dr inż. Adam Sulich
NCN Preludium 17 Prognozowanie zachowania organizacji sieciowej mgr Piotr Śliwa
NCN Preludium 17 Nowe modele decyzyjne wspomagające planowanie wykorzystania  taboru kolejowego uwzględniające przeglądy i naprawy okresowe. mgr Izabela Heppner
NCN Opus 16 Zrównoważona logistyka miejska ostatniej mili i zwrotów na rynku e- commerce. Perspektywa różnych grup interesariuszy dr hab. inż., prof. UE Maja Kiba-Janiak
NCN Opus 12 Społeczna odpowiedzialność biznesu i efektywność oraz zmiana produktywności przedsiębiorstw dr hab. inż., prof. UE Magdalena Kapelko
NCN Opus 12 Zasoby ludzkie jako strategiczny czynnik konkurencyjności firm realizujących bezpośrednie inwestycje zagraniczne dr hab. prof. UE Marzena Stor
NCN Opus 11 Nowe modele i metody wspomagające optymalizację zarządzania zasobami w przedsiębiorstwie dr hab. Radosław Rudek
NCN Sonata 10 Modele i metody wykorzystania wiedzy dziedzinowej w algorytmach metaheurystycznych dla problemów optymalizacji dr Krzysztof Michalak

NCN Opus 6

Sieć międzyorganizacyjna a strategia i struktura organizacji. dr hab. Janusz Lichtarski
NCN Miniatura 5 Identyfikacja i pomiar relacji międzyorganizacyjnych organizacji humanitarnych w perspektywie makrologistycznej dr Jakub Marcinkowski
NCN Miniatura 5 Pilotażowe badania postaw konsumentów związanych z współdzieleniem dóbr i usług na rynku niemieckim

dr Maja Leszczyńska

 

NCN Miniatura 4 Strategie rebrandingu a postawy konsumentów - badania pilotażowe dr hab. Barbara Mróz-Gorgoń
NCN Miniatura 4 Wpływ linii władzy na funkcjonowanie współczesnych organizacji. Perspektywa kultury narodowej dr inż. Małgorzata Matyja
NCN Miniatura 2 Koncepcja modelu raportowania zintegrowanego w świetle paradygmatu pragmatycznego konstruktywizmu. dr Joanna Dyczkowska

 

2. Wydział Ekonomii i Finansów
Rodzaj konkursu Temat grantu Kierownik/wykonawca
NCN OPUS 22 Ekonomiczne, społeczne i instytucjonalne uwarunkowania gospodarki wodnej w polskim rolnictwie w kontekście adaptacji do zmian klimatu dr hab. inż. Arkadiusz Piwowar
NCN Preludium 19 Strategie zarządzania w sprzężonych wspólnych zasobach – perspektywa teorii gier mgr Michał Pająk
NCN OPUS 18 Ewolucja języka sprawozdawczości spółek giełdowych: analiza tekstu z wykorzystaniem metod komputerowych dr hab. Karol Marek Klimczak
NCN Opus 15 Wyposażenie gospodarstw domowych w dobra trwałego użytku w statystycznej analizie i ekonometrycznym modelu dobrostanu materialnego dr Wiktor Ejsmont
NCN Opus 15 Zrównoważona energetyka regionalna - pomiar stopnia wdrożenia oraz wybór strategii rozwoju. dr Magdalena Ligus
NCN Preludium 15 Zastosowanie autorskiej metody analizy i pomiaru ryzyka systemowego dla rozwijających się krajów Europy dr Marta Karaś
NCN Opus 13 Behawioralne determinanty adekwatności polskiego systemu emerytalnego. dr Radosław Kurach
NCN Sonata 12 Zielona bankowość a ekonomiczna efektywność polskiego sektora bankowego w kontekście implementacji dyrektywy UE 2014/95/UE dr Justyna Zabawa
NCN Opus 11 Społeczno-ekonomiczne, środowiskowe i techniczne uwarunkowania ubóstwa energetycznego na obszarach wiejskich w Polsce dr hab. inż. Arkadiusz Piwowar
NCN Opus 10 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w sektorze nowoczesnych usług  biznesowych dr hab. prof. UE Artur Klimek
NCN Sonata 10 Stan i perspektywy rozwoju niskoemisyjnego rolnictwa w Polsce a zachowanie producentów rolnych dr hab. inż. Arkadiusz Piwowar
NCN Opus 9 Inteligentny rozwój a przemiany sektorowe w europejskiej przestrzeni regionalnej prof. dr hab. Danuta Strahl
NCN Opus 9 Zaradność polskich rodzin dr hab. prof.  UE Maria Piotrowska
NCN Etiuda 7 Równowagi Nasha i rozwiązania optymalne w sensie Pareto w dynamicznych reprezentacjach wspólnych zasobów mgr Michał Pająk
NCN Etiuda 6 Badania przyczynowości we współczesnej ekonomii mgr Mariusz Maziarz

NCN Miniatura 6

Polskie fundusze inwestycyjne są aktywnie zarządzane - prawda czy mit? dr Artur Arkadiusz Trzebiński
NCN Sonata 6 Efektywność obowiązkowych funduszy emerytalnych-wnioski dla Polski. dr Radosław Kurach
NCN Miniatura 5 Identyfikacja i pomiar piractwa cyfrowego dr hab. Sławomir Czetwertyński
NCN Miniatura 5 Rola social media w kształtowaniu postaw chińskich konsumentów wobec żywności ekologicznej dr Karolina Łopacińska
NCN Miniatura 3 Rola władz lokalnych w tworzeniu lokalnego środowiska przedsiębiorczości i innowacji. Perspektywa ekosystemu przedsiębiorczości dr Anna Mempel-Śnieżyk
NCN Miniatura 2 Koncepcja Hiramatsu "one village, one product" jako element regionalnej specjalizacji przemysłowej dr Anna Jankowiak
NCN Miniatura 2 Efektywność wydatków na badania i rozwój w krajach grupy ASEAN dr Paweł Dobrzański
     

 

3. Wydział Inżynierii Produkcji
Rodzaj konkursu Temat grantu Kierownik/wykonawca
NCN Opus 10 Determinanty struktury kapitału w organizacjach nonprofit dr. inż. prof. UE Grzegorz Michalski
NCN Miniatura 5 Możliwości poprawy cech jakościowych i trwałości przechowalniczej mięsa wołowego z zastosowaniem owoców aktinidii ostrolistnej (Actinidia arguta) Gabriela Haraf
NCN Miniatura 3 Ocena możliwości zastosowania liści roślin niekonwencjonalnych do stabilizacji procesów utleniania modelowych wyrobów mięsnych dr inż. Monika Wereńska
NCN Miniatura 2 Wpływ energii mechanicznej dostarczonej za pomocą ultradźwięków na charakterystykę fizykochemiczną surowców roślinnych bogatych w białko i skrobię dr hab inż., prof. UE Joanna Harasym
NCN Miniatura 2 Ocena możliwości poprawy biodostępności wapnia w napoju makowym poprzez mikrobiologiczną degradację kwasu fitynowego dr inż. Marta Wilk