Otwarta Nauka

W ramach projektu Otwarta Nauka możliwe jest dofinansowanie kosztów publikacji artykułów w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz monografii w formule otwartego dostępu

O dofinansowanie ubiegać się mogą  pracownicy i doktoranci UEW (wyłącznie ze Szkoły Doktorskiej).

Czasopismo, do którego zgłoszono artykuł musi spełniać następujące warunki:
- znajdować się w wykazie czasopism aktualnym na dzień składania wniosku o dofinansowanie w grupie, której  przypisano co najmniej 100 pkt, oraz posiadać status czasopisma aktywnego w bazie Scopus
lub
- znajdować się na liście ABS-AJG.

Ponadto:
- artykuł zgłoszony do projektu musi być przyjęty do publikacji przez wydawcę czasopisma, 
- w czasopiśmie hybrydowym wybrano u wydawcy opcję otwartego dostępu. 

Monografia będąca przedmiotem wnioskowania, musi spełniać następujące kryteria:
- wydawca monografii znajduje się w Wykazie Wydawców, aktualnym na dzień składania wniosku,
- monografia uzyskała potwierdzenie od wydawcy o przyjęciu do publikacji.

W pierwszej kolejności finansowane są wnioski o dofinansowanie monografii, których wydawca znajduje się w Wykazie Wydawców i mają przypisane 200 pkt.

Dostępny w systemie EZD wniosek składa w imieniu Wnioskodawcy pracownik administracyjny właściwy dla katedry Wnioskodawcy za pośrednictwem systemu EZD na konto techniczne COBN.

Nabór wniosków jest ciągły do wyczerpania środków projektu "Otwarta Nauka" w danym roku kalendarzowym.

Regulamin dofinansowania monografii naukowych
Regulamin dofinansowania publikacji artykułów naukowych

ZAŁĄCZNIK NR 2 do regulaminu zamówień publicznych 
ZAŁĄCZNIK NR 10 do regulaminu zamówień publicznych 

 

KONTAKT:

Dagmara Przystawa 
tel: 71 36 80 955
mail: dagmara.przystawa@ue.wroc.pl 
bud. W, pok. 111