O COBN

Misją Centrum Obsługi Badań Naukowych jest wspieranie realizacji projektów badawczych oraz podnoszenie kompetencji pracowników naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Centrum Obsługi Badań Naukowych odpowiada za zapewnienie kompleksowego wsparcia w zakresie przygotowania, realizacji i rozliczenia projektów naukowych współfinansowanych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Jedną z kluczowych aktywności COBN jest także wspomaganie procesu przygotowania publikacji o światowym zasięgu jak i wzrostu kompetencji pracowników naukowych w realizacji projektów naukowych.

Ponadto, Centrum odpowiada za:

 • rozliczenie subwencji oraz  funduszu badań naukowych i komercjalizacji ich wyników w dyscyplinach prowadzonych na Uczelni, przeznaczonych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego
 • wsparcie w ubieganiu się o Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżniające się prace doktorskie i habilitacyjne, 

 • wsparcie w ubieganiu się o Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Nauczycieli akademickich

 • prowadzenie sprawozdawczości zewnętrznej z działalności naukowo-badawczej oraz na potrzeby Uczelni.

Obowiązki COBN odnoszące się do kolejnych faz życia projektu naukowego obejmują:

Etap inicjowania:

 • Szkolenia z zakresu prowadzenia oraz rozliczania projektów naukowych jak i metodologii badań naukowych,

 • Konsultacje i warsztaty statystyczne,

 • Bieżące informowanie pracowników naukowych o ogłoszonych konkursach,

 • Aktywne poszukiwanie możliwych źródeł finansowania projektów.

Etap projektowania:

 • Weryfikacja zgodności projektu z wymogami konkursowymi,

 • Wsparcie w poszukiwaniu partnerów naukowych i biznesowych,

 • Wsparcie na etapie konstrukcji budżetu projektu i weryfikacja zgodności kategorii wydatków z dokumentacją konkursową,

 • Gromadzenie i opracowanie informacji dotyczących zasobów Uczelni,

 • Konsultacje prawne,

 • Kompletowanie dokumentów niezbędnych do udziału w konkursie (załączniki, pełnomocnictwa),

 • Weryfikacja formalna wniosku.

Etap realizacji i rozliczania

 • Nadzór nad procesem podpisania umowy o dofinansowanie,

 • Przygotowywanie dokumentów: wniosków, umów itp., celem okresowych rozliczeń,

 • Kontakty z innymi jednostkami administracji Uczelni dla usprawnienia obiegu dokumentów i komunikacji,

 • Doradztwo formalne w zakresie m.in. wydatkowania środków z budżetu projektu, procedur zatrudniania i wynagradzania w projekcie, realizacji wskaźników, przygotowania do kontroli i audytów

 • Wsparcie na etapie publikowania, tj. organizacja konsultacji i organizacja szkoleń dot. efektywnego publikowania.