Monografie wydane przez renomowane wydawnictwa

Poniżej prezentujemy monografie naukowe o zasięgu międzynarodowym, których autorami  są pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Lista obejmuje monografie wydane od 2017.

  Autor:
Marzena Stor
Tytuł:
Human Resources Management in Multinational Companies
Wydawca:
Routledge
Data publikacji:
2023
Link do publikacji
                                        
 

Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM) ma istotny wpływ na wyniki przedsiębiorstw, co potwierdzają badania przeprowadzone w przedsiębiorstwach międzynarodowych (MNC) mających siedzibę w Europie Środkowej. Książka ta stanowi unikatową perspektywę działań prowadzonych w zakresie HRM w zagranicznych jednostkach takich przedsiębiorstw. Przedstawiono w niej także wyniki weryfikujące wiele hipotez dla każdego z sześciu modeli pojedynczych subfunkcji HRM oraz ich związków z wynikami przedsiębiorstwa. Poszczególne rozdziały poświęcone są działaniom obejmującym dobór kadr, kształtowanie zaangażowania pracowników i ich satysfakcji z pracy, ocenianie pracowników, ich wielozakresowy rozwój, rozwój kadry menedżerskiej oraz employer branding. 

Źródło: opis wydawcy (https://www.taylorfrancis.com/books/oa-mono/10.4324/9781003357087/human-resources-management-multinational-companies-marzena-stor)


 

  Autor:
Jacek Welc
Tytuł:
Evaluating Corporate Financial Performance
Tools and Applications
Wydawca:
Palgrave Macmillan
Data publikacji:
2022
Link do publikacji
                                                
 

Sprawozdania finansowe przedsiębiorstw stanowią jedno z podstawowych źródeł informacji wykorzystywanych przy podejmowaniu decyzji biznesowych i inwestycyjnych, zarówno przez decydentów korporacyjnych (np. menedżerów, rady nadzorcze itp.), jak i przez podmioty zewnętrzne (np. inwestorów giełdowych, bankierów, dostawców, regulatorów rynku, organy rządowe itp.). W związku z tym solidne zrozumienie podstaw rachunkowości i sprawozdawczości finansowej jest uważane za warunek rzetelnego badania wyników biznesowych, zarówno w przypadku małych, rodzinnych przedsięwzięć jak i globalnych korporacji.  
Podręcznik ten ma na celu poprowadzić czytelnika, krok po kroku, przez podstawy rachunkowości przedsiębiorstw, a także przez najczęściej stosowane narzędzia analizy sprawozdań finansowych (m.in. techniki retrospektywnej oceny wyników przedsiębiorstwa oraz procedury przyszłych symulacji finansowych).


 

  Autorzy:
Mervi Rajahonka, Dorota Kwiatkowska-Ciotucha, Miet Timmers, Urszula Załuska, Kaija Villman, Veerle Lengeler, Tim Gielens
Tytuł:
Working Women in the Sandwich Generation: Theories, Tools and Recommendations for Supporting Women's Working Lives
Wydawca:
Emerald
Data publikacji:
2022
Link do publikacji
              
 

Książka jest efektem współpracy zespołów badawczych z Belgii, Finlandii i Polski. Osoby Sandwich Generation (SG), opiekujące się zarówno przedstawicielami starszego, jak i młodszego pokolenia, stanowią coraz większą grupę. Częściej występują w niej kobiety, które w szczególny sposób narażone są na konflikt pomiędzy pracą a rodziną, ograniczenie swojej aktywności zawodowej czy możliwości podnoszenia kompetencji. Problematyka Sandwich Generation w Polsce jest w zasadzie niedostrzegana, nie ma statystyk odnoszących się do udziału SG w populacji osób dorosłych czy osób dojrzałych, brak jest rozwiązań umożliwiających godzenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym. W książce przedstawiono wyniki badań jakościowych i ilościowych, w tym międzynarodowych badań porównawczych przeprowadzonych w pięciu krajach europejskich. Badania pozwoliły na scharakteryzowanie SG, wskazanie podobieństw i różnic pomiędzy wybranymi krajami oraz ze względu na cechy demograficzne respondentów. Przedstawiono również propozycje narzędzi, które można wykorzystać w obszarze wspierania kobiet należących do SG w rozwoju osobistym i zawodowym oraz w poprawie ich sytuacji na rynku pracy. W końcowej części opracowania sformułowano rekomendacje dla pracodawców i osób decyzyjnych w zakresie rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie kobiet SG w miejscu pracy, w tym z uwzględnieniem obciążeń i obowiązków rodzinnych.


 

 

Redaktorki:
Katarzyna Bachnik, Magdalena Kaźmierczak,
Magdalena Rojek-Nowosielska, Magdalena
Stefańska, Justyna Szumniak-Samolej
Tytuł:
Corporate Social Responsibility and Sustainability
From Values to Impact
Wydawca:
Routledge
Data publikacji:
2022
Link do publikacji

 

                    

 

Celem książki jest przedstawienie wybranych teoretycznych i praktycznych aspektów społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem przejścia od wartości do wpływu.

Wartości odgrywają ważną rolę w świecie biznesu i kształtują odpowiedzialne podejście organizacji. Jednak palące i wciąż nierozwiązane wyzwania współczesnych czasów ewidentnie pokazują, że istnieją znaczne rozbieżności między deklaracjami organizacji na temat wartości, a ich rzeczywistym wpływem. Pandemia COVID-19, globalizacja 4.0, katastrofa klimatyczna i wyzwania stawiane przez SDGs tworzą nowe warunki, funkcjonowania współczesnych organizacji. W rezultacie zachodzących zmian, podmioty gospodarcze stają się jednocześnie częścią problemu i zarazem jego rozwiązaniem. Trzeba szybko i skutecznie forsować działania uwzględniające siłę odpowiedzialnego biznesu do współtworzenia życia społecznego i środowiska przyrodniczego. Przedstawione w niniejszej monografii zarówno rozważania teoretyczne, jak i badania praktyczne wnoszą istotny wkład w teorię i praktykę zarządzania. Książka jest poszerzeniem i wzbogaceniem dotychczasowej wiedzy z zakresu społecznie odpowiedzialnego zarządzania w organizacjach.

Źródło (opis Wydawcy): https://www.routledge.com/Corporate-Social-Responsibility-and-Sustainability-From-Values-to-Impact/Bachnik-Kazmierczak-Rojek-Nowosielska-Stefanska-Szumniak-Samolej/p/book/9781032219813

Ponadto w książce znajdują się rozdziały przygotowane przez: K. Daszyńską-Żygadło, J. Fijałkowską, D. Hadro, A. Cierniak-Emerych, K. Piwowar-Sulej, A. Sokołowską-Durkalec z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.


 

 

Autor:
Jacek Welc
Tytuł:
Reading Between the Lines of Corporate Financial Reports
In Search of Financial Misstatements
Wydawca:
Palgrave Macmillan
Data publikacji:
2020
Link do publikacji

 
 

Ta książka zawiera przystępny przewodnik, który wyjaśnia krok po kroku, jak czytać raporty finansowe, czerpiąc z rzeczywistych przykładów upadków korporacji i skandali księgowych oraz stosując praktyczne narzędzia do analizy sprawozdań finansowych. Odwołując się do szeregu praktyków zajmujących się finansami przedsiębiorstw, w tym inwestorów, menedżerów i analityków biznesowych, niniejsza książka jest pierwszą, która w sposób szczególny odnosi się do wyzwań stojących przed osobami, które nie są zawodowymi księgowymi i biegłymi rewidentami, badając korporacyjne sprawozdania finansowe.

Źródło: opis wydawcy (https://www.palgrave.com/gp/book/9783030610401#aboutBook)

 


 

 

Autor:
Artur Klimek
Tytuł:
Offshoring of White-Collar Services. Business and  Economic Perspective
Wydawca:
De Gruyter
Data publikacji:
2020
Monografia dostępna w ramach open access:
Link do publikacji
Monografia w Repozytorium WIR

 
 

Opis:

To jedna z nielicznych książek na rynku o offshoringu usług profesjonalnych, dynamicznym zjawisku o dużym znaczeniu w gospodarce światowej. Rynek offshoringu usług jest wart ponad 1 bilion dolarów rocznie i zatrudnia miliony ludzi. Globalny offshoring usług przeszedł w ostatnim czasie głęboką transformację ze względu na automatyzację i robotyzację zadań. Wiąże się to ze zwiększoną kodyfikacją wiedzy, utowarowieniem usług i postępem technologicznym. Globalną perspektywę uzupełnia szczegółowa analiza offshoringu w Europie Środkowo-Wschodniej. Region ten doświadcza dynamicznego wzrostu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w usługach profesjonalnych, co z kolei skutkuje transferem kapitału i wiedzy.

Publikacja ta jest wynikiem holistycznego podejścia i interdyscyplinarnych badań. Treść rozważań została wzbogacona o wnioski ze spotkań z przedstawicielami organów odpowiedzialnych za współpracę z inwestorami zagranicznymi; stowarzyszeń firm offshoringowych oraz przedsiębiorstw świadczących zaawansowane usługi biznesowe. Jest również efektem licznych dyskusji z naukowcami podczas konferencji naukowych i seminariów badawczych.


Źródło: opis wydawcy (https://www.degruyter.com/view/title/575027?tab_body=overview)

 

 

Autorzy:
Marcin Hernes, Artur Rot, Dorota Jelonek
Tytuł:
Towards industry 4.0 - current challenges in information systems
Wydawca:
Springer International Publishing
Data publikacji:
2020
Szczegółowe informacje:
LINK
Monografia w Repozytorium WIR

Opis:
Książka prezentuje badania dotyczące różnych aspektów Przemysłu 4.0 z perspektywy ewolucji systemu informatycznego. Przemysł 4.0 odnosi się do nowej fazy rewolucji przemysłowej, która w dużym stopniu opiera się na wzajemnej integracji, automatyzacji, uczeniu maszynowym, przetwarzaniu danych w czasie rzeczywistym, Internecie rzeczy i technologii blockchain.

Książka ma charakter interdyscyplinarny, porusza tematy związane z nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i przedstawia innowacyjne koncepcje, metody, modele i narzędzia do tworzenia systemów informatycznych wspierających Przemysł 4.0. Koncentrując się na sztucznej inteligencji, zbiorowym przetwarzaniu wiedzy i technologii blockchain, skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, w tym pracowników naukowych, studentów, menedżerów i profesjonalistów, programistów, a także specjalistów IT i zarządzania.

Źródło: opis wydawcy (https://www.springer.com/gp/book/9783030404161)

 

 

Autorzy:
Ewa Stańczyk-Hugiet, Katarzyna Piórkowska,
Sylwia Stańczyk, Janusz Strużyna
Tytuł:
Evolutionary Selection Processes:
Towards Intra-Organizational Facets
Wydawca:
Emerald Publishing
Data publikacji:
2019
Szczegółowe informacje:
LINK
Monografia w Repozytorium WIR
Monografia indeksowana w Web of Science Core Collection:
Book Citation Index-Social Sciences & Humanities

Opis:
Logika naturalnej ewolucji od lat przyciąga uwagę badaczy. Od niedawna jest coraz częściej wykorzystywana w badaniach biznesowych i ekonomicznych, gdzie umożliwia analizę różnych zjawisk organizacyjnych.

Ta książka dostarcza nowych informacji na temat mechanizmu endogenicznego i czynników, które na niego wpływają. Łączy podejście ewolucyjne, perspektywę procesu i perspektywę praktyki w obszarze procesu strategicznego, poszerzając obecne badania w zakresie logiki wielopoziomowej wewnątrz organizacji i poza nią oraz pokazuje, jak zachowują się całe mechanizmy selekcji na każdym poziomie i jak te mechanizmy są połączone na różnych poziomach. Ta książka:

• Przyjmuje perspektywę ewolucyjną i koncentruje się na selekcji, sugerując, że można ją wyjaśnić nie tylko interakcją ze środowiskiem zewnętrznym, ale także czynnikami wewnętrznymi - endogenicznymi.
• Proponuje wielopoziomowy mechanizm selekcji, który integruje presję endogeniczną i egzogeniczną.
• Wyjaśnia interwencję menedżerską i jej wpływ na tryb adaptacji dotyczący otoczenia behawioralnego i kulturowego.
• Obejmuje selekcję międzyorganizacyjną w celu zbudowania złożonego obrazu selekcji.

Książka jest adresowana do osób prowadzących badania naukowe mieszczące się w obszarze problemów zarządzania i funkcjonowania biznesu, a także do badaczy, w tym doktorantów, w zakresie teorii organizacji, zachowań organizacyjnych i zarządzania strategicznego.
 

Źródło: opis wydawcy (https://books.emeraldinsight.com/page/detail/Evolutionary-Selection-Processes/?k=9781787696884)

 

 

Autor:
Hanna Kociemska
Tytuł:
Public–Private Partnership for Sub-Saharan Africa
Wydawca:
Springer International Publishing
Data publikacji:
2019
Szczegółowe informacje:
LINK
Monografia w Repozytorium WIR

Opis:

Niniejsza monografia podkreśla korzyści płynące z partnerstw publiczno-prywatnych (PPP) dla Afryki Subsaharyjskiej. Badając powiązania finansów głównego nurtu i finansów islamskich, autorka pokazuje, w jaki sposób PPP wyłoniły się jako realne i wydajne narzędzie organizacyjne dla uczciwych zasad współpracy gospodarczej, gdzie kompromisy między maksymalizacją zysku, a wartościami sprawiedliwości społecznej, których wymagają islamskie finanse, zachodzą w organizacji.

Książka przedstawia założenia, przy których taki kompromis jest korzystny dla wszystkich stron, w tym podmiotów publicznych, społeczeństw wielokulturowych oraz prywatnych inwestorów islamskich i konwencjonalnych. Szczególny nacisk kładzie na zmianę zasady alokacji środków publicznych w niepewnym otoczeniu prawno-gospodarczym omawianego regionu. Biorąc pod uwagę specyfikę kulturową, niestabilność polityczną i zawirowania społeczno-gospodarcze, jak również duży potencjał rozwojowy w Afryce Subsaharyjskiej, PPP o heterodoksyjnym podejściu mogą okazać się przełomem w regionie i platformą do znalezienia kompromisu między interesami różnego typu inwestorów.


Źródło: opis wydawcy (https://www.springer.com/gp/book/9783030147525)

 

 

Autorzy:
Jacek Welc, Pedro Juan Rodriguez Esquerdo
Tytuł:
Applied Regression Analysis for Business
Tools, Traps and Applications
Wydawca:
Springer International Publishing
Data publikacji:
2018
Szczegółowe informacje:
LINK
Monografia w Repozytorium WIR

Opis:
Dzisiejsze środowisko biznesowe charakteryzuje się ogromną ilością danych ekonomicznych. Podejmowanie skutecznych decyzji biznesowych w tak obfitujących w dane warunkach wymaga obiektywnych narzędzi analitycznych, które mogą pomóc w identyfikacji i kwantyfikacji wielu zależności między dziesiątkami zmiennych ekonomicznych. Jednym z takich narzędzi jest analiza regresji jednorównaniowej, która jest omawiana w tej książce. Monografia stanowi cenny przewodnik i jest przydatna w różnych obszarach analizy ekonomicznej i biznesowej, w tym w marketingu, zarządzaniu finansowym i operacyjnym.


Książka oferuje praktyczne narzędzia statystyczne dla profesjonalistów, koncentrując się na praktycznym zastosowaniu regresji jednorównaniowej. Autorzy omawiają powszechnie stosowane procedury ekonometryczne, które są przydatne w budowaniu modeli regresji do prognozowania gospodarczego i wspomagania decyzji biznesowych. Znaczna część książki poświęcona jest problemom i pułapkom we wdrażaniu analizy regresji. Książka składa się z dziewięciu rozdziałów, z których dwa ostatnie są w całości poświęcone studiom przypadku.


Źródło: opis wydawcy (https://www.springer.com/gp/book/9783319711553#aboutBook)