III edycja projektu SGH-UEW

Najważniejsze informacje

1. Informacje podstawowe

Obecnie do 29 października trwa I etap rekrutacyjny projektu podczas, którego pracownicy akademiccy mogą składać swoje biogramy.

Przypominamy podstawowe informacje:

Cel projektu: wzbogacenie wiedzy w jednej lub kilku dyscyplinach oraz rozwój naukowy nauczycieli akademickich poprzez utworzenie zespołów i zbudowanie fundamentów pod dalszą współpracę naukową np. w ramach realizacji badań wstępnych lub innych przygotowujących do aplikacji w konkursach o granty finansowane ze źródeł zewnętrznych.

Realizacja projektu ma stanowić opracowanie ram do długofalowej współpracy.

Zespół badawczy: powinien składać się z czterech do dziesięciu nauczycieli akademickich zatrudnionych na UEW i SGH, przy zachowaniu proporcji nie mniej niż 40% pracowników z jednej uczelni.

Budżet przypadający na jeden zespół: do 24 000 zł brutto

Okres realizacji projektu: od  02 lutego 2022 r. do 30 listopada 2023 r. (w tym rozliczenie)

Harmonogram projektu, III edycja:
 

 Zadanie  Daty
ETAP REKRUTACYJNY
Złożenie biogramu (mailowo lub osobiście we wskazanych poniżej lokalizacjach)
23.06-29.10.2021
Publikacja biogramów naukowców na stronach UEW/SGH 03.11.2021

ETAP APLIKACYJNY

Dobór zespołu
Złożenie wniosku o przyznanie grantu

04.11-30.11.2021
 Ocena formalna 01.12-17.12.2021
 Ocena merytoryczna 17.12.2021-14.01.2022
 Decyzja i publikacja wyników 17.01.2022
Realizacja projektów 02.02.2022-30.11.2023

 

Uwaga: Zespół może w danej edycji konkursu ubiegać się o przyznanie grantu wyłącznie na realizację jednego badania naukowego, przy czym w danym roku kalendarzowym jeden nauczyciel akademicki może wchodzić w skład tylko jednego zespołu.

Dokumenty przyjmowane są:
a) w przypadku SGH – do Działu Nauki, budynek G, pok. 61 A
b) w przypadku UEW – do Centrum Obsługi Badań Naukowych, budynek W, pok. 111C

2. Etap rekrutacyjny

1.    Należy przesłać poprawnie uzupełniony biogram, który następnie będzie publikowany na stronach internetowych. Dostarczenie biogramu może odbywać się:

a.    Mailowo: nauka@ue.wroc.pl
b.    Osobiście: do Centrum Obsługi Badań Naukowych, budynek W, pok. 111C.

2.    W oparciu o opublikowane biogramy innych nauczycieli akademickich, mając w szczególności na względzie wspólne zainteresowania naukowe, wybrać partnerów do współpracy nad badaniem naukowym, tworząc – z zachowaniem zasady dotyczącej składu osobowego, zespół, który następnie, spośród swoich członków, wybiera kierownika badania naukowego.

3.    Wspólnie z zespołem opracować  wniosek o przyznanie grantu (wzór Wniosek o przyznanie grantu.pdf).

3. Etap aplikacyjny

Należy złożyć wniosek o grant  w formie pisemnej według wzoru (patrz: materiały do pobrania). W przypadku gdy:
a.    kierownikiem badania naukowego jest nauczyciel akademicki SGH – w Dziale Nauki SGH, budynek G, pok. 61 A
b.    kierownikiem badania naukowego jest nauczyciel akademicki UEW – w Centrum Obsługi Badań Naukowych UEW, budynek W, pok. 111C.

4. Ocena wniosków

1. Ocena wniosków przebiega dwuetapowo:
a.  Ocena formalna dokonywana jest przez jednostki, w których zostały złożone wnioski.
b.  Ocena merytoryczna wniosków jest dokonywana przez Międzyuczelnianą Komisję Naukową.

2. W razie stwierdzenia braków formalnych wzywa się zespół do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni roboczych. W przypadku, gdy nie zostanie on uzupełniony w terminie określonym w zdaniu poprzednim, wniosek zostaje odrzucony.

3. Do oceny merytorycznej przyjmowane są wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym.

4. Ocena merytoryczna składa się z wstępnej oceny punktowej oraz oceny końcowej.

5.  W ocenie wstępnej brane są pod uwagę następujące kategorie:
a) dorobek zespołu (w skali od 0 do 2 pkt),
b) interdyscyplinarność badania naukowego (w skali od 0 do 2 pkt),
c) opis planowanego badania naukowego (w skali od 0 do 5 pkt),
d) mające zostać zastosowane metody badawcze (w skali od 0 do 3 pkt),
e) wartości poznawcze i aplikacyjne (w skali od 0 d 2 pkt),
f) planowane sposoby upowszechnienia wyników badania naukowego /np. publikacje, wystąpienia konferencyjne/ (w skali od 0 do 3 pkt),
g) zakładane wydatki (w skali od 0 do 2 pkt);

6. Ocena końcowa dokonywana jest przez Międzyuczelnianą Komisję Naukową na podstawie analizy wniosków i dyskusji nad zasadnością finansowania danego badania naukowego.

7. Międzyuczelniana Komisja Naukowa podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy jej składu lub w drodze głosowania za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z tym że w przypadku równej liczby głosów decydujący głos należy do jej przewodniczącego.

8. Od decyzji Międzyuczelnianej Komisji Naukowej nie przysługuje odwołanie.

9. Wyniki konkursu będą publikowane na stronach internetowych:

a) SGH – www.administracja.sgh.waw.pl/pl/dna

b) UEW – http://www.ue.wroc.pl/badania/20351/projekt_sgh_oraz_uew.html