III. Edycja Projektu SGH-UEW

Powrót do strony głównej Projektów UEW-SGH

Najważniejsze informacje

1. Informacje podstawowe i harmonogram

Przypominamy podstawowe informacje:

Cel projektu: wzbogacenie wiedzy w jednej lub kilku dyscyplinach oraz rozwój naukowy nauczycieli akademickich poprzez utworzenie zespołów i zbudowanie fundamentów pod dalszą współpracę naukową np. w ramach realizacji badań wstępnych lub innych przygotowujących do aplikacji w konkursach o granty finansowane ze źródeł zewnętrznych.

Realizacja projektu ma stanowić opracowanie ram do długofalowej współpracy.

Zespół badawczy: powinien składać się z czterech do dziesięciu nauczycieli akademickich zatrudnionych na UEW i SGH, przy zachowaniu proporcji nie mniej niż 40% pracowników z jednej uczelni.

Budżet przypadający na jeden zespół: do 24 000 zł brutto

Okres realizacji projektu: od  02 lutego 2022 r. do 30 listopada 2023 r. (w tym rozliczenie)

Harmonogram projektu, III edycja:
 

 Zadanie  Daty
ETAP REKRUTACYJNY
Złożenie biogramu (mailowo lub osobiście we wskazanych poniżej lokalizacjach)
23.06-29.10.2021
Publikacja biogramów naukowców na stronach UEW/SGH 04.11.2021

ETAP APLIKACYJNY

Dobór zespołu
Złożenie wniosku o przyznanie grantu

04.11-30.11.2021
 Ocena formalna 01.12-17.12.2021
 Ocena merytoryczna 17.12.2021-14.01.2022
 Decyzja i publikacja wyników 17.01.2022
 Realizacja projektów 02.02.2022-30.11.2023

 

Uwaga: Zespół może w danej edycji konkursu ubiegać się o przyznanie grantu wyłącznie na realizację jednego badania naukowego, przy czym w danym roku kalendarzowym jeden nauczyciel akademicki może wchodzić w skład tylko jednego zespołu.

Dokumenty przyjmowane są:
a) w przypadku SGH – do Działu Nauki, budynek G, pok. 61 A
b) w przypadku UEW – do Centrum Obsługi Badań Naukowych, budynek W, pok. 111C

2. Etap rekrutacyjny

1.    Należy przesłać poprawnie uzupełniony biogram, który następnie będzie publikowany na stronach internetowych. Dostarczenie biogramu może odbywać się:

a.    Mailowo: nauka@ue.wroc.pl
b.    Osobiście: do Centrum Obsługi Badań Naukowych, budynek W, pok. 111C.

2.    W oparciu o opublikowane biogramy innych nauczycieli akademickich, mając w szczególności na względzie wspólne zainteresowania naukowe, wybrać partnerów do współpracy nad badaniem naukowym, tworząc – z zachowaniem zasady dotyczącej składu osobowego, zespół, który następnie, spośród swoich członków, wybiera kierownika badania naukowego.

3.    Wspólnie z zespołem opracować  wniosek o przyznanie grantu (wzór Wniosek o przyznanie grantu.pdf).

3. Etap aplikacyjny

Należy złożyć wniosek o grant  w formie pisemnej według wzoru (patrz: materiały do pobrania). W przypadku gdy:
a.    kierownikiem badania naukowego jest nauczyciel akademicki SGH – w Dziale Nauki SGH, budynek G, pok. 61 A
b.    kierownikiem badania naukowego jest nauczyciel akademicki UEW – w Centrum Obsługi Badań Naukowych UEW, budynek W, pok. 111C.

4. Ocena wniosków

1. Ocena wniosków przebiega dwuetapowo:
a.  Ocena formalna dokonywana jest przez jednostki, w których zostały złożone wnioski.
b.  Ocena merytoryczna wniosków jest dokonywana przez Międzyuczelnianą Komisję Naukową.

2. W razie stwierdzenia braków formalnych wzywa się zespół do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni roboczych. W przypadku, gdy nie zostanie on uzupełniony w terminie określonym w zdaniu poprzednim, wniosek zostaje odrzucony.

3. Do oceny merytorycznej przyjmowane są wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym.

4. Ocena merytoryczna składa się z wstępnej oceny punktowej oraz oceny końcowej.

5.  W ocenie wstępnej brane są pod uwagę następujące kategorie:
a) dorobek zespołu (w skali od 0 do 2 pkt),
b) interdyscyplinarność badania naukowego (w skali od 0 do 2 pkt),
c) opis planowanego badania naukowego (w skali od 0 do 5 pkt),
d) mające zostać zastosowane metody badawcze (w skali od 0 do 3 pkt),
e) wartości poznawcze i aplikacyjne (w skali od 0 d 2 pkt),
f) planowane sposoby upowszechnienia wyników badania naukowego /np. publikacje, wystąpienia konferencyjne/ (w skali od 0 do 3 pkt),
g) zakładane wydatki (w skali od 0 do 2 pkt);

6. Ocena końcowa dokonywana jest przez Międzyuczelnianą Komisję Naukową na podstawie analizy wniosków i dyskusji nad zasadnością finansowania danego badania naukowego.

7. Międzyuczelniana Komisja Naukowa podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy jej składu lub w drodze głosowania za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z tym że w przypadku równej liczby głosów decydujący głos należy do jej przewodniczącego.

8. Od decyzji Międzyuczelnianej Komisji Naukowej nie przysługuje odwołanie.

9. Wyniki konkursu będą publikowane na stronach internetowych:

a) SGH – www.administracja.sgh.waw.pl/pl/dna

b) UEW – http://www.ue.wroc.pl/badania/20351/projekt_sgh_oraz_uew.html

5. Wyniki III. Edycji Konkursu Międzyuczelnianych Grantów Badawczych SGH-UEW

Szanowni Państwo,

z przyjemnością ogłaszamy wyniki III. Edycji konkursu Międzyuczelnianych Grantów Badawczych SGH i UEW, w którym finansowanie otrzymały 3 międzyuczelniane zespoły badawcze uzyskując największe poparcie Międzyuczelnianej Komisji Naukowej.

Grant na realizację badania naukowego przyznano następującym zespołom:

Tytuł badania naukowego: Rola jakości zarządzania publicznego w ograniczaniu negatywnych skutków zmian klimatycznych dzięki emisji green bonds (zielonych obligacji) na świecie

Zespół  w składzie:

dr Hanna Kociemska, UEW – kierownik zespołu

dr Sylwia Frydrych, SGH

dr hab. Ewelina Szczech-Pietkiewicz, prof. SGH

dr hab. Mariusz Radło, prof. SGH

dr hab. Rafał Kasprzak, prof. SGH

dr hab. Paweł Rokita, prof. UEW

dr Radosław Pietrzyk, prof. UEW

dr Krzysztof Biegun, UEW

dr hab. Bogusław Półtorak, prof. UEW

 

Tytuł badania naukowego: Quo vadis, Azjo? Wyzwania rozwojowe Azji Wschodniej w XXI wieku

Zespół  w składzie:

dr hab. Sebastian Bobowski, prof. UEW – kierownik zespołu

prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska, UEW

prof. dr hab. Jerzy Menkes, SGH

dr hab. Andżelika Kuźnar, prof. SGH

dr hab. Krzysztof Falkowski, prof. SGH

 

Tytuł badania naukowego: Macierzyństwo w okresie aktywności zawodowej a luka emerytalna kobiet (motherhood pension gap)

Zespół  w składzie:

dr hab. Ilona Kwiecień, prof. UEW – kierownik zespołu

dr Ewa Cichowicz, SGH

dr hab. Ewa Gałecka-Burdziak, SGH

dr Anna Jędrzychowska, UEW

dr Ewa Poprawska, UEW