I. Edycja Międzyuczelnianych Grantów Badawczych

Powrót do strony głównej Międzyuczelnianych Grantów Badawczych

Warunki ogólne

1. Informacje podstawowe

Cel projektu: wzbogacenie wiedzy w jednej lub kilku dyscyplinach naukowych; rozwój naukowy nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach partnerskich i uczestników Szkół Doktorskich prowadzonych w uczelniach SGH–UEW–UEK–UEP–UEKat. 

Efektem zrealizowanego przez zespół badania ma być wydanie co najmniej 1 publikacji w renomowanym czasopiśmie naukowym indeksowanym w Web of Science lub Scopus, któremu zgodnie z wykazem sporządzonym i ogłoszonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przypisano liczbę punktów co najmniej 100 lub wydanie monografii w uznanym wydawnictwie, tzn. wydanej w wydawnictwie określonym w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe MEiN, któremu przyznano wartość punktów 200. 

Zespół badawczy: Międzyuczelniany zespół badawczy powinien składać się z co najmniej pięciu nauczycieli akademickich zatrudnionych w SGH, UEW, UEK, UEP, UEKat, dla których te uczelnie są podstawowym miejscem zatrudnienia. W skład jednego zespołu muszą wchodzić nauczyciele akademiccy z co najmniej trzech uczelni. Zaleca się włączenie do zespołu 1 lub 2 uczestników Szkół Doktorskich uczelni partnerskich. Liczba członków zespołu, wraz z uczestnikami Szkół Doktorskich, może wynosić do dwunastu osób, a bez udziału doktorantów do 10 osób. 

Uwaga: Zespół może w danej edycji konkursu ubiegać się o przyznanie grantu wyłącznie na realizację jednego badania naukowego, przy czym w danej edycji konkursu nauczyciel akademicki lub uczestnik Szkoły Doktorskiej może wchodzić w skład tylko jednego zespołu badawczego.

Wydatkowanie środków finansowych w ramach przyznanego grantu – w zakresie w jakim współfinansuje go dana uczelnia – odbywa się zgodnie z zasadami obowiązującymi odpowiednio w każdej z uczelni partnerskich. W bieżącej edycji konkursu przyznanych będzie maksymalnie 5 grantów na realizacje badań naukowych, każdy w wysokości do 30 tysięcy złotych


Etapy realizacji grantów badawczych Terminy realizacji
I. ETAP REKRUTACYJNY  
Złożenie biogramu 20.12.2021 - 31.01.2022
Publikacja biogramów naukowców na stronach SGH-UEW-UEK-UEP-UEKat 01.02.2022
II. ETAP APLIKACYJNY  
Dobór zespołu badawczego i złożenie wniosku o przyznanie grantu 02.02.2022 - 28.02.2022
III. OCENA WNIOSKÓW  
Ocena formalna 01.03.2022 - 15.03.2022
Poprawa wniosku po ocenie formalnej 16.03.2022 - 31.03.2022
Ocena merytoryczna 01.04.2022 - 15.04.2022
Decyzja i publikacja wniosków 18.04.2022 - 22.04.2022
Realizacja projektów badawczych 25.04.2022 - 24.04.2024
Ostateczny termin rozliczenia finansowego projektu 30.11.2024
2. Etap rekrutacyjny

Na etapie rekrutacyjnym każdy z nauczycieli akademickich UEW oraz każdy uczestnik Szkoły Doktorskiej chcący przystąpić do konkursu:

1. Składa poprawnie uzupełniony biogram, który następnie będzie publikowany na stronach internetowych.

Dostarczenie biogramu może odbywać się:

a.    Mailowo: nauka@ue.wroc.pl
b.    Osobiście: do Centrum Obsługi Badań Naukowych, budynek W, pok. 111C.

2. W oparciu o opublikowane biogramy innych nauczycieli akademickich, mając w szczególności na względzie wspólne zainteresowania naukowe, dobiera partnerów do współpracy nad badaniem naukowym, tworząc - z zachowaniem zasady dotyczącej składu osobowego - zespół, który następnie, spośród swoich członków, wybiera kierownika badania naukowego.

3. Etap aplikacyjny

W ramach etapu aplikacyjnego wymaga się od zespołu złożenia:

1) w przypadku, gdy kierownikiem badania naukowego jest nauczyciel akademicki SGH – w Dziale Nauki SGH lub na adres dna@sgh.waw.pl
2) w przypadku, gdy kierownikiem badania naukowego jest nauczyciel akademicki UEW – w Centrum Obsługi Badań Naukowych UEW lub na adres nauka@ue.wroc.pl
3) w przypadku, gdy kierownikiem badania naukowego jest nauczyciel akademicki UEP – w Dziale Badań Naukowych lub na adres dbn@ue.poznan.pl
4) w przypadku, gdy kierownikiem badania naukowego jest nauczyciel akademicki UEK – w Dziale Wsparcia Projektów Badawczych lub na adres nowakb@uek.krakow.pl
5) w przypadku, gdy kierownikiem badania naukowego jest nauczyciel akademicki UEKat – w Biurze Doskonałości Naukowej lub na adres katarzyna.hasnik@ue.katowice.pl

w formie pisemnej lub elektronicznej wniosku o przyznanie grantu na realizację badania naukowego w danej edycji konkursu.

 

Przypominamy, że zespół badawczy powinien składać się z co najmniej pięciu nauczycieli akademickich zatrudnionych w SGH, UEW, UEK, UEP, UEKat, dla których te uczelnie są podstawowym miejscem zatrudnienia. W skład jednego zespołu muszą wchodzić nauczyciele akademiccy z co najmniej trzech uczelni. Zaleca się włączenie do zespołu 1 lub 2 uczestników Szkół Doktorskich uczelni partnerskich. Liczba członków zespołu, wraz z uczestnikami Szkół Doktorskich, może wynosić do dwunastu osób, a bez udziału doktorantów do 10 osób. 

4. Ocena wniosków

1. Ocena wniosków o przyznanie grantów przebiega dwuetapowo:
a.  Ocena formalna dokonywana jest przez jednostki, w których zostały złożone wnioski.
b.  Ocena merytoryczna wniosków jest dokonywana przez Międzyuczelnianą Komisję Naukową.

2. W razie stwierdzenia braków formalnych wzywa się zespół do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni roboczych. W przypadku, gdy nie zostanie on uzupełniony w terminie określonym w zdaniu poprzednim, wniosek zostaje odrzucony.

3. Do oceny merytorycznej przyjmowane są wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym.

4. W trakcie oceny wniosków przez Międzyuczelnianą Komisję Naukową przyjmuje się następujące zasady:

a) dorobek zespołu (w skali od 0 do 2 pkt),
b) interdyscyplinarność badania naukowego (w skali od 0 do 2 pkt),
c) opis planowanego badania naukowego (w skali od 0 do 5 pkt),
d) mające zostać zastosowane metody badawcze (w skali od 0 do 3 pkt),
e) wartości poznawcze i aplikacyjne (w skali od 0 d 2 pkt),
f) racjonalność zakładanych wydatków (w skali od 0 do 2 pkt),
g) udział uczestników Szkół Doktorskich w zespole (w skali od 0 do 1 pkt);

5. Międzyuczelniana Komisja Naukowa podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy jej składu, przy czym każda z Uczelni musi być reprezentowana przez co najmniej jednego przedstawiciela. W przypadku równej liczby głosów decydujący głos należy do jej przewodniczącego. Komisja może głosować również za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

6. Od decyzji Międzyuczelnianej Komisji Naukowej nie przysługuje odwołanie.

7. Wyniki konkursu w formie publikacji listy rankingowej, która zostanie utworzona na podstawie sumy uzyskanych punktów, będą publikowane na:
• stronie internetowej SGH – www.administracja.sgh.waw.pl/pl/dna
• stronie internetowej UEW – www.cobn.ue.wroc.pl
• stronie internetowej UEK – www.granty.uek.krakow.pl
• stronie internetowej UEP – www.ue.poznan.pl/badania-naukowe.pl
• stronie internetowej UEKat – https://www.ue.katowice.pl/jednostki/biuro- doskonalosci-naukowej.html

5. Wyniki I. Edycji Międzyuczelnianych Grantów Badawczych SGH-UEW-UEK-UEP-UEKat

Szanowni Państwo, 

ogłaszamy wyniki I edycji konkursu na Międzyuczelniane Granty Badawcze SGH-UEW-UEK-UEP-UEKat, w którym decyzją Międzyuczelnianej Komisji Naukowej finansowanie otrzymuje 5 międzyuczelnianych zespołów, spośród 30 złożonych wniosków.

 

Grant na realizację badania naukowego przyznano następującym zespołom: 

 

1. Tytuł: Wykorzystanie metod uczenia maszynowego w estymacji premii za ryzyko na globalnych rynkach akcji   

Zespół w składzie: 

dr hab. Adam Zaremba – UEP – Kierownik badania naukowego 

prof. dr hab. Adam Szyszka – SGH 

dr Aleksander Mercik – UEW 

dr Przemysław Konieczka – SGH 

dr Szymon Okoń – SGH 

mgr Daniel Ciuprak – Szkoła Doktorska UEW 

mgr Łukasz Kołodziejczyk – Szkoła Doktorska SGH 

mgr Tomasz Kaczmarek – Szkoła Doktorska UEP 

 

2. Tytuł: Projektowanie innowacyjnych produktów żywnościowych w procesie zrównoważonej metody ograniczania odpadów przetwórstwa owoców  

Zespół w składzie: 

dr hab. Alfred Błaszczyk, prof. UEP – Kierownik badania naukowego 

prof. dr hab. inż. Małgorzata Krzywonos – UEW 

prof. dr hab. inż. Stanisław Popek – UEK 

dr hab. Justyna Syguła-Cholewińska – UEK 

dr hab. Tomasz Sawoszczuk – UEK 

dr hab. inż. Bogdan Pachołek – UEP 

dr Agnieszka Piekara – UEW 

dr inż. Sylwia Sady – UEP 

 

3. Tytuł: Zmiany otwartości gospodarek w dobie ogólnoświatowych kryzysów ekonomicznych oraz ich konsekwencje mezo- i makroekonomiczne  

Zespół w składzie: 

dr Marta Wajda-Lichy – UEK – Kierownik badania naukowego 

dr hab. Jan  Acedański – UEKat 

dr hab. Marek A. Dąbrowski – UEK 

dr hab. Łukasz Jabłoński – UEK 

dr Anna Matysek-Jędrych – UEP 

dr hab. Katarzyna Mroczek-Dąbrowska – UEP 

dr hab. Julia Włodarczyk – UEKat 

mgr Martyna Bieleń – Szkoła Doktorska UEKat 

 

4. Tytuł: Sektor LendTech i zjawisko wykluczenia kredytowego w dobie zrównoważonych finansów – zależności, konsekwencje, rekomendacje  

Zespół w składzie: 

dr hab. Krzysztof Waliszewski, prof. UEP – Kierownik badania naukowego 

dr hab. Małgorzata Solarz, prof. UEW  

dr Anna Warchlewska – UEP 

mgr Filip Kliber – UEP 

dr hab. Paweł Niedziółka, prof. SGH 

dr Łukasz Gębski – SGH 

dr Ewa Cichowicz – SGH 

mgr Jakub Kubiczek – Szkoła Doktorska UEKat 

 

5. Tytuł: Innowacyjność przedsiębiorstw społecznych w warunkach gospodarki 4.0 – determinanty, znaczenie, wyzwania  

Zespół w składzie: 

dr hab. Paweł Mikołajczak, prof. UEP – Kierownik badania naukowego 

dr hab. Izabella Steinerowska-Streb – UEKat 

dr Norbert Laurisz – UEK 

dr Agnieszka Pacut – UEK 

dr Martyna Wronka-Pośpiech – UEKat 

dr Agnieszka Żur – UEK 

 

Lista rankingowa pozostałych projektów (kolejność według liczby uzyskanych punktów): 

6. Wpływ pandemii COVID-19 na funkcjonowanie rynków finansowych 

7. Znaczenie przywództwa w budowaniu odporności organizacyjnej. Perspektywa przedsiębiorstw sektora energetycznego 

8. Wykorzystanie uczenia maszynowego w zarządzaniu jakością usług hotelarskich 

9. Green Airports. Proekologiczne działania portów lotniczych w Europie - istota, uwarunkowania i znaczenie 

10. Wielowymiarowa analiza zróżnicowania krajów i regionów Unii Europejskiej w erze starzenia się populacji 

11. Model dojrzałości zarządzania ryzykiem zrównoważonego rozwoju. Od indeksu ryzyka do oceny poziomu dojrzałości 

12. Alfabetyzacja i zachowania finansowe oraz odporność finansowa osób indywidualnych - analiza komparatywna wybranych krajów OECD 

13. Regionalna integracja gospodarcza w Afryce i Azji. W poszukiwaniu nowego modelu integracji 

14. Model kompetencji przyszłości na potrzeby zrównoważonego rozwoju w gospodarce cyfrowej 

15. Ekoinnowacje a zrównoważony rozwój przedsiębiorstw w Polsce 

16. Wizja Miasta 2030 – wyzwania i rekomendacje dla polityki rozwoju miast w Polsce 

17. Renty dożywotnie w zabezpieczeniu ekonomicznym starości 

18. Efektywność świadczenia usługi rehabilitacji pocovidowej w sanatoriach jako przejaw odporności organizacji ochrony zdrowia 

19. Popyt na zrównoważone budownictwo mieszkaniowe- determinanty skłonności do zapłaty za zielone charakterystyki nieruchomości 

20. Odporność gospodarek regionalnych na szoki wywołane pandemią COVID-19 z perspektywy Polski 

21. Rozwój rynku nieruchomości mieszkaniowych a zmiany w użytkowaniu przestrzeni miast 

22. Ekologizacja systemów podatkowych w krajach OECD – analiza wielodyscyplinarna i wieloperspektywiczna 

23. Jakimi konsumentami energii są młodzi dorośli Polacy? Jakościowe i ilościowe badania postaw studentów uczelni ekonomicznych 

24. Tworzenie i dystrybucja wartości dodanej w branży przetwórstwa owoców na przykładzie producentów wina i cydru w Polsce 

25. Modelowanie ryzyka systemowego z uwzględnieniem wpływu czynników ESG 

26. Wpływ cech osobowości na postrzeganie barier we wdrażaniu innowacji cyfrowych 

27. Strategie ESG (Environmental, Social, Governance) w polskim sektorze bankowym w kontekście skutków pandemii COVID-19 i transformacji technologicznej sektora 

28. Ewolucja rachunkowości w kontekście teorii, praktyki i dydaktyki w warunkach pracy zdalnej z perspektywy pokoleń X, Y, Z 

29. Doskonalenie metod i narzędzi identyfikacji i porównywania informacji niefinansowych oraz ich wykorzystanie w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa 

30. Zielona Przedsiębiorczość i zrównoważona konsumpcja pokolenia Z w realizacji zrównoważonego rozwoju